Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nie płacisz w terminie? Licz się z konsekwencjami!

Nie płacisz w terminie? Licz się z konsekwencjami!

Zgodnie z artykułem 94, punkt 5 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku obowiązkiem każdego pracodawcy jest terminowe wypłacanie pracownikowi prawidłowo naliczanego wynagrodzenia za wykonaną przez niego pracę. Naruszenie tej powinności (tj. niewypłacenie należnej pensji w terminie, bezpodstawne jej zaniżenie itp.) jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które zagrożone jest sankcją w postaci mandatu o wysokości od 1 tys. do 30. tys. złotych. Dodatkowo nieterminowa wypłata wiąże się z koniecznością naliczenia należnych odsetek, a nawet odszkodowania. O jego wysokości – jeśli strony nie dojdą do porozumienia – decyduje sąd, jeśli pracownik wniesie do niego skargę. Ponadto każdy pracownik, który nie dostaje wynagrodzenia w ustalonym terminie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zwłoka z wypłatą należnego wynagrodzenia może wiązać się z koniecznością naliczenia odsetek, jeśli domaga się tego poszkodowany pracownik. Są one traktowane jako rekompensata za brak dostępu do wynagrodzenia w ustalonym terminie, a ich wysokość ustalona jest na 7 procent w skali roku. Odsetki naliczane są od kwoty wynagrodzenia brutto i nie podlegają ani opodatkowaniu, ani „oskładkowaniu”.

W przypadku, gdy pracownik nie może sprostać wypełnieniu zobowiązań terminowych, jak np. spłata raty kredytu, których nieuregulowanie w odpowiednim terminie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat, może on domagać się od pracodawcy odszkodowania. Jeśli pracownik i pracodawca nie dojdą do porozumienia w kwestii jego wysokości, pracownik może zwrócić się do sądu. W pozwie zobowiązany jest on do określenia wartości powstałej szkody oraz opisania związku przyczynowo-skutkowego między brakiem terminowej wypłaty wynagrodzenia a powstałą szkodą.

Brak terminowej wypłaty pensji traktowany jest jako umyślne uchybienie obowiązkom pracodawcy. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy wynika on z przyczyn od niego niezależnych. Dlatego też w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz