Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Gdzie szukać zaufanych partnerów biznesu?

Gdzie szukać zaufanych partnerów biznesu?

Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem jest poważnym wyzwaniem. Na ogół wiąże się bowiem z odpowiedzialnością za setki pracowników i podejmowane decyzje. Z tego względu niezastąpiony okaże się partner biznesu, do którego można zwrócić się po poradę. Gdzie go szukać?

Kim dla przedsiębiorstwa jest zaufany partner? Pełni on taką samą funkcję, jak sztab doradców skupionych wokół najważniejszych polityków. Ich zadaniem jest udzielanie wsparcia, reagowanie na każdy pojawiający się problem czy sytuacje kryzysowe. W kontekście organizacji takimi doradcami będą pracownicy firm konsultingowych. 

Czym jest konsulting?

Mianem konsultingu określa się usługi doradcze zewnętrznej firmy, które dotyczą wielu aspektów działalności przedsiębiorstwa. Firmy konsultingowe udzielają wsparcia w formie porad prawnych, gospodarczych czy technicznych, a ich adresatami są zwykle dyrektorzy, managerowie i kadra zarządzająca. Jednym z szczególnych rodzajów konsultingu jest HR consulting, który obejmuje doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W tym przypadku zespół profesjonalnych konsultantów przejmuje wszystkie obowiązki działu HR i tym samym sprawuje opiekę nad najważniejszymi procesami biznesowymi w firmie. 

Wachlarz umiejętności

Aby dobrze zilustrować, na czym polega działalności firmy konsultingowej, posłużmy się przykładem krakowskiej agencji doradztwa personalnegoAdvisory Group TEST Human Resources. Konsultanci zatrudnieni w TEST, firmie działającej od 1991 roku, są partnerami zarówno międzynarodowych korporacji, jak i polskich przedsiębiorstw. Prowadzony przez wspomnianą agencję konsulting obejmuje: 

Assessment Centrejest procesem oceny kompetencji kandydata biorącego udział w rekrutacji na określone stanowisko. Podczas sesji AC szczegółowej analizie poddaje się jego osobowość i kompetencje zawodowe.

– Development Centre – to z kolei narzędzie, które służy do oceny kompetencji zawodowych pracowników w celu zaplanowania ich ścieżki kariery. 

– Systemy ocen okresowych oraz ocena 360°– są to oceny, którym okresowo poddawani są pracownicy firmy. Pozwalają zmierzyć efektywność działań pracowników i zaplanować dalsze kroki. Ocena 360° ma charakter wielostronny – informacje pozyskuje się z wielu źródeł jednocześnie (jest to ocena managerów, współpracowników i klientów).

– Opisy stanowisk pracy – służą do stworzenia hierarchii stanowisk. Dzięki temu narzędziu możliwe jest ustalenie uprawnień i zakresu odpowiedzialności wynikających z poszczególnych stanowisk. 

– Model kompetencyjny – pomaga ustalić, jakie kompetencje (i na jakim poziomie) są kluczowe na danym stanowisku.

– Outplacement jest narzędziem, po które można sięgnąć podczas redukcji etatów. Firma konsultingowa obejmuje wtedy kompleksowym wsparciem pracowników, którzy ponownie muszą odnaleźć się na rynku pracy. 

Badania satysfakcji pracownikówsą to okresowe badania pozwalające pozyskać dane o poziomie motywacji i zadowolenia wśród pracowników. Dzięki temu narzędziu łatwiej jest wyznaczyć kierunek ewentualnych zmian w firmie. 

Wymienione działania wdraża się zawsze na podstawie analizy aktualnego stanu przedsiębiorstwa. Taką diagnozę określa się, przeprowadzając audyt personalny. 

Gwarancja profesjonalnej usługi

Jedną z niepodważalnych zalet firm konsultingowych jest wyspecjalizowana kadra, której profesjonalizm poparty jest wieloletnim doświadczeniem. W przypadku AG TEST HR jest to ponad 25 lat doświadczenia i ponad 10000 zrealizowanych projektów. Wynajęcie partnera biznesowego dla wielu organizacji jest gwarancją profesjonalnej obsługi działań z zakresu HR i zmniejszenia wskaźnika fluktuacji kadr.

Dodaj komentarz