Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Procedura RPL – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Procedura RPL – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Recognition of Prior Learning to procedura, która polega na uznawaniu efektów uczenia się. Oznacza to, że uczelnia może zweryfikować i formalnie potwierdzić na wniosek studenta osiągnięte przez niego kwalifikacje i umiejętności nabyte np. poza edukacją formalną. Co to oznacza dla zainteresowanego? Możliwość zwolnienia z części modułów, przedmiotów czy kursów i tym samym krótszy czas nauki.

Co dokładnie oznacza RPL?

RPL to proces weryfikacji kwalifikacji i umiejętności danej osoby, która nabyła je w trakcie kształcenia formalnego (np. studiów I stopnia, które zostały przerwane), pozaformalnego (m.in. w trakcie innych kursów czy szkoleń) oraz nieformalnego (np. w trakcie pracy na konkretnym stanowisku). Taka osoba może ubiegać się o uznanie efektów kształcenia i zaliczenie odpowiednich przedmiotów czy modułów, dzięki czemu nie będzie musiała powtarzać na zajęciach zagadnień, które dobrze zna i posiada w ich zakresie wystarczającą wiedzę. Głównym celem procedury RPL (dostępnej m.in. w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – https://www.zpsb.pl) jest stworzenie przez uczelnie takiej oferty edukacyjnej, która będzie zgodna z ideą LLL (Lifelong Learning), czyli uczenia się przez całe życie. Sprawi to, że osoby bez wykształcenia, ale z doświadczeniem zawodowym będą miały ułatwiony dostęp do edukacji bez konieczności powtarzania tematów, które są im znane. Ponadto wprowadzenie RPL na danej uczelni pozwala na uelastycznienie i zindywidualizowanie programów nauczania oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb wciąż zmieniającego się rynku pracy.

Kto może skorzystać z potwierdzenia efektów uczenia się?

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia muszą posiadać świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, a z kolei osoby chcące rozpocząć edukację od II stopnia lub na studiach podyplomowych, muszą przedstawić nie tylko dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub równorzędny, ale także mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Natomiast absolwenci studiów magisterskich lub równorzędnych z co najmniej dwuletnim stażem pracy, mogą ubiegać się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia. Oczywiście nie na wszystkich kierunkach obowiązuje procedura RPL, dlatego najpierw trzeba zapoznać się z wykazem kierunków i odpowiadających im przedmiotom lub modułom, które obowiązują na danej uczelni. Ważną informacją jest również to, że według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym liczba studentów przyjętych na dany kierunek poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, nie może przekraczać 20% wszystkich przyjętych.

Jak potwierdzane są efekty uczenia się?

Poza oryginałami dotyczącymi posiadanego wykształcenia, studenci muszą również udokumentować swoje doświadczenie zawodowe. Najczęściej efekty kształcenia potwierdza się za pomocą:

  1. ćwiczeń i symulacji,
  2. egzaminu pisemnego,
  3. egzaminu ustnego,
  4. portfolio kandydata,
  5. testu,
  6. case studies i różnych zadań,
  7. projektów.

Co powinno znaleźć się w portfolio? Przede wszystkim zaświadczenie z zakładu pracy lub świadectwo pracy, które potwierdzą staż, rekomendacje od obecnych i poprzednich pracodawców, certyfikaty ukończonych kursów oraz szkoleń, a także opis doświadczenia zawodowego czy zakresu wykonywanych obowiązków. Naturalnie student może umieścić w portfolio też wszystkie inne ważne dokumenty (oryginały!), dzięki którym łatwiej będzie potwierdzić jego kwalifikacje i umiejętności.

Dodaj komentarz