Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika

Podczas zatrudniania nowego pracownika, pracodawca ma pewne obowiązki. Zaczynają się one już w momencie rozmowy rekrutacyjnej, a kończą po przyjęciu kandydata do pracy. Oto 6 rzeczy, o których zatrudniający pracodawca musi bezwzględnie pamiętać.

Rekrutacja

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rekruterowi nie wolno zadawać pytań nie związanych z pracą w firmie. Pytanie o sprawy prywatne, takie jak stan cywilny, potomstwo, religia, poglądy polityczne itd. nie dość, że jest niemile widziane, to także niezgodne z prawem. Pracodawca nie może także zadawać pytań nieetycznych, naruszać prawnie chronionych dóbr osobistych kandydata oraz pozyskiwać opinii o nim u byłych pracodawców (chyba że za jego zgodą).
Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może pozyskać absolutnie żadnych informacji o kandydacie. Wręcz przeciwnie, osoba starająca się o pracę powinna przedstawić (najczęściej w CV) następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania i adres korespondencyjny, numer telefonu i e-mail, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wraz z jego przebiegiem. Dokładna lista dokumentów i danych, jakich pracodawca może wymagać od pracownika podczas rekrutacji, regulowana jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Badania lekarskie

Po przyjęciu do pracy, osoba nowo zatrudniona powinna okazać aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy. Od niedawna (1 kwietnia bieżącego roku) weszły jednak nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownik nie musi okazywać tego rodzaju dokumentu jeśli rozmowę z poprzednim pracodawcą rozwiązał w ciągu ostatnich 30 dni. Trzeba jedynie przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Zadaniem pracodawcy jest ocenienie, czy warunki te rzeczywiście odpowiadają tym, które występują na danym stanowisku pracy.

Szkolenie BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie nowego pracownika z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących w firmie. Przekazany musi zostać zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy (czyli typowy dla konkretnego stanowiska). Szkolenie BHP nie jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy w poprzednim miejscu pracy, pracownik zajmował takie samo stanowisko.

Dokumenty

Nowy pracownik musi złożyć pracodawcy następujące dokumenty: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie powierzenia zatrudnionemu określonego mienia, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy oraz przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także potwierdzenie zapoznania się z informacją na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn. Pracownik będący ojcem, matką lub opiekunem dziecka musi pisemnie poinformować pracodawcę o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługujących mu w związku z tym przywilejów.

Umowa o pracę

Po zatrudnieniu pracownika, pracodawca może podpisać z nim umowę o pracę. Dokument ten określa, kim są strony stosunku pracy, kiedy następuje termin rozpoczęcia pracy, jej wymiar czasu oraz rodzaj. W umowie o pracę podaje się także kwotę wynagrodzenia i wskazuje jego składniki. Nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy, pracodawca musi poinformować pracownika o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, zasadach udzielania urlopu, częstotliwości wypłacania wynagrodzenia, a także długości okresu wypowiedzenia umowy.

Zgłoszenie do ZUS

Ostatnią rzeczą, jaką powinien zrobić pracodawca, jest zarejestrowanie pracownika w ZUS. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń zdrowotnych musi odbyć się w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. W celu zgłoszenia pracownika do ZUS, pracodawca powinien użyć druku ZUS ZWUA. Powyższe zasady dotyczą również członków rodziny pracownika, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego – pracodawca powinien zarejestrować ich, wykorzystując oddzielny druk.

Dodaj komentarz