Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Proces rekrutacji – jak być obiektywnym?

Proces rekrutacji – jak być obiektywnym?

W procesie takim jak rekrutacja pracowników obiektywność jest niezwykle ważna. Dążenie do uczciwości, równego traktowania i dokładnej oceny kandydatów przynosi także korzyści organizacji. Dotyczy to wszystkich typów rekrutacji, również np. typu jakim jest rekrutacja wolumenowa. Jak jednak zagwarantować, żeby te działania miały miejsce w rzeczywistości?

Proces rekrutacji – kluczowe zasady i praktyki

Przed rozpoczęciem rekrutacji i selekcji pracowników, ważne jest określenie jasnych kryteriów selekcji i oceny. Zdefiniuj wymagane umiejętności, doświadczenie, kompetencje i wartości, które są istotne dla danej roli. Ustal, jak będziesz oceniał każdego kandydata w oparciu o te kryteria. Dzięki temu będziesz miał ramy referencyjne, które pomogą Ci w zachowaniu obiektywności w trakcie całego procesu.

Warto korzystać z różnorodnych metod oceny. Masz do wyboru np. rozmowy kwalifikacyjne, testy psychometryczne, studia przypadków czy assessment center. Daje to szerszy obraz kandydatów i pozwala na bardziej wszechstronną ocenę ich umiejętności i potencjału. Pamiętaj, aby te metody były dobrze zaplanowane i zgodne z celem rekrutacji.

Jednym z najważniejszych aspektów obiektywności jest unikanie uprzedzeń i stereotypów podczas rekrutacji pracowników. Oceniaj kandydatów na podstawie ich rzeczywistych umiejętności, kompetencji i doświadczenia. Nie opieraj się na ich płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy innych czynników osobistych. Bądź świadomy swoich własnych uprzedzeń i staraj się, by nie wpływały one na proces rekrutacji.

Ważne jest też, aby podejmować decyzje rekrutacyjne oparte na konkretnych dowodach i wynikach. Oceniaj kandydatów na podstawie ich osiągnięć, umiejętności, referencji i wyników ocen, a nie tylko na subiektywnych wrażeniach. Zapisuj swoje spostrzeżenia i oceny w sposób obiektywny i opieraj się na faktycznych informacjach.

Dzięki podjętym powyżej krokom możemy uniknąć w naszej organizacji wielu niepożądanych zjawisk, np. takich jak: fluktuacja kadr lub wysoka absencja pracownicza. To właściwie całkiem nieduża cena, biorąc pod uwagę to, ile można zyskać.

Dodaj komentarz