Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Co wpływa na zachowania pracowników w organizacji?

Co wpływa na zachowania pracowników w organizacji?

Nie od dzisiaj wiadomo, że na zachowanie pracowników w sytuacji pracy istotny wpływ mają ich osobiste cechy, uwarunkowane min. konstrukcją osobowości, postawy czy też nabyte uprzednio nawyki i doświadczenia. Nie należy jednak zapominać, że zwłaszcza na kształtowanie się tych ostatnich znaczny wpływ mają warunki, w jakich pracownicy wykonują swoje obowiązki zawodowe czyli tzw. środowisko pracy.

Zachowania organizacyjne nigdy nie powstają w próżni. Są zawsze wypadkową osobowości danego pracownika oraz otoczenia, w jakim zaistniało zachowanie. Z uwagi na fakt występowania różnic pomiędzy ludźmi oraz na wielorakość sytuacji w jakich przychodzi postawić się człowiekowi w sytuacji pracy, zwykle trudno jest przewidzieć zachowanie. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w momencie gdy uświadomimy sobie, że to jak pracownik zachowa się jest zdeterminowane tym jak spostrzega sytuację w jakiej się znalazł.

I dlatego warto zapoznać się z kluczowymi czynnikami otoczenia, mającymi wpływ na zachowania pracowników w miejscu pracy. A należą do nich:
właściwości stanowiska pracy
zachowania przełożonych (np. umiejętność wyznaczania celów)
polityka organizacyjna (np. system wynagrodzeń, pakiet socjalny, ścieżki rozwoju)
atmosfera zespołu (nastawienie na współpracę czy na rywalizację).

Jako, że w bieżących publikacjach nieco mniej uwagi poświęca się wpływowi środowiska materialnego na zachowania pracowników, stąd w tym miejscu zostanie ono szerzej zaprezentowane. Jednym z elementów środowiska materialnego jest hałas. Obszarem, na który oddziaływuje hałas jest nie tylko narząd słuchu, ale także funkcje wegetatywne. Przyjmuje się, że na hałas powyżej 95 decybeli reakcje organizmu nie są adekwatne, stają się patologiczne. Wskutek nieodpowiedniego natężenia hałasu w miejscu pracy pracownicy mogą doświadczać zaburzeń rozumienia mowy czy zaburzeń słyszenia kierunkowego. Pod wpływem hałasu występują też zmiany w funkcjonowaniu układu trawienia, krążenia oraz gruczołów dokrewnych. Kolejne czynniki stanowiące składowe środowiska materialnego to: oświetlenie, temperatura, wilgotność powietrza oraz promieniowanie (zwłaszcza komputerowe).

Na zakończenie warto dodać, że w świetle przeprowadzonych badań, okazało się, że największe znaczenie dla pracowników ma płaca, a następnie poczucie bezpieczeństwa, koledzy z pracy, wewnętrzna satysfakcja z pracy oraz stopień poczucia samodzielności. Okazało się także, że warunki środowiska pracy odgrywają znaczącą rolą w kształtowaniu pożądanych zachowań pracowników, co w dalszej konsekwencji przekłada się na poczucie komfortu przy realizowaniu konkretnych zadań związanych z pełnioną funkcją.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

Dodaj komentarz